શનિવાર, 9 જૂન, 2012

DCFSF/L D\lNZ

      VFHYL !__JQF" 5}J[" ;D:T U|FDHGMGF ;CSFZYL UFDGF UF\NZ[ DCFSF/L DFTFG]\ D\lNZ  AGFJ[, D\lNZGL  AFH]DF\ V[S S}JM AGFJ[, K[PH[ S}JM K[ T[ U]\NlZIF S}JM TZLS[ VM/BFI K[PVCL\ VtIFZ[ GJZF+L JBT[ GJ lNJ;LI UZAF DCMt;JG]\ VFIMHG YFI K[P,MSM UZA[ 3}DL DFTFGF NX"GGM ,FE ,[ K[P 

ટિપ્પણીઓ નથી: