શનિવાર, 9 જૂન, 2012

5F0FGFY  D\lNZsVM8Ff


         S[CZ;L\U  EF,F6 5F0FGFY A\G[ EF.VM BL\DTGM SFZEFZ ;\EF/TFPVF 5F0FGFYG[ lXSFZGM  B}A H XMB CTMPT[ 
H\U,DF\ lRSFZFGM  B}A H lXSFZ SZTF4 5Z\T]\ T[DGF S[8,FS lGIDM CTFPGHLS ZC[TF lRSFZFG[ T[VM SNL UM/L G DFZTFP 
VFJL ALHL T[D6[ 36F lGIDM 5F?IF CTFPVFYL V[SJFZ EUJFG H\U,DF\ 5|;gG  YIFPtIFZ AFN lXSFZ  KM0L ElÉDF
,FUL UIFPVG[ T[DG[ S[8,FI EHGM ZrIFPVG[ #&5 H[8,L JF6LVM ZRL P

          T[D6[ VG[SlJW RDtSFZM 56 VF%IFPH[DF\ V[SJFZ UFDDF\ VF\A,L JZ;FNG[ SFZ6[ GDL U. CTLPT[YL T[GL GLR[YL 
VFJTF HTF ,MSMG[ B}A H TS,LO 50TLPVFYL ,MSMV[ T[ VF\A,L SF5L GFFBJFGL GÞL SI]"P5Z\T]\ JC[,L ;JFZ[ 5F0FGFY[ 
GFGF AG/SMG[ AM,FJL T[G[ WÞM DFZL AF/SMGF A/YL VF\A,L pEL   Y. U.PVFYL AWF ,MSMG[ VF V[S RDtSFZ 
,FuIMPH[ VF\A,L VFH[ CIFT K[P

    tIFZ AFN T[D6[  ;DFWL ,LWL VG[ ,MSM T[D6[ 5}HJF ,FuIFP

ટિપ્પણીઓ નથી: