શનિવાર, 9 જૂન, 2012


UFDGL DFlCTL

        BL\DT UFD WFG[ZF TF,]SF DYSYL !*lSPDLP N}Z VFJ[,]\ K[P   BL\DT UFD UM/LIF 4ZFD5]ZF4 5F\R5L5/F4   pD[N5]ZF  VG[ JZ6LIF V[D 5F\R 5[8F UFDMDF\  JC[RFI[,]\ K[P H[ V[S V.E.C. TZLS[ K[P BL\DT UFD WFG[ZF40L;F4 5F\YFJF0F4D\0FZ H[JFF ;0S DFU[" HM0FI[,]\ K[P
      BL\DT UFD WFG[ZF TF,]SF G]\ lJ:TFZGL T[DH J:TLGL NlQ8V[  DM8DF\ DM8]\ TYF ;DU| TF,]SFDF\ GFDGF WZFJT]\ V[S UFD K[P
      BL\DT UFD ;F1FZTFGL NlQ8V[ VMKM J'lâNZ CF\;, SZ[, K[P 5Z\T] T[ W\WF ZMHUFZ 4 SFDULZL S]G[CDF\  B}A H 5|l;lâ YI[, K[P BL\DT UFDDF\ V[S\NZ[ :+Lv5]~QF D/L !#(!_ ,MSMGL J:TL K[P
    H[DF\ D]bItJ[ 9FSMZ4ZAFZL4 DMNL4A|FCD64 H{G4;]YFZ4ClZHG TYF YM0L DF+FDF\ EZYZL4D]l:,D4N[JL5}HS4 E\UL 4 AFJF JU[Z[ HFlTGF ,MSM J;[ K[P
UFDGL .lTCF;BL\DT UFD VFXZ[ VFHYL !Z__ JQF" H}G]\ 5]ZF6]\ K[P H[ ZFH:YFGGF lXZMCLGF ZFHFGF ZHJF0FG]\ V[S UFD0]\ CT]\P
VF UFDDF\ ;M[5|YD B[DF A|FCD6[ TMZ6 AF\WL J;FJ[,]\ T[YL T[GF GFD 5ZYL BL\DT 50I]\P T[ JBT[ UFDDF\ A|FCD6M4lD`F|L JF6LIFVM4 ZAFZL VG[ ;]YFZ CTFP
  VF ,MSMG[ h[Z0FGF\ h[Zl0IF D];,DFGGM B}A H +F; VF5TF CTFPT[YL; UFDGL Z1FF DF8[A|FCD6MV[ ,FB6F;ZYL A[ 9FSMZ EF.VMG[ UFDGL RMSL SZJF DF8[ ,FJ[,FPT[ 9FSMZ EF.VMV[BL\DT UFDGL  JQFM" ;]WL ZB[JF/L SZLPVF NZlDIFG 9FSMZGL J:TL 56 JWLP
         VFHYL &__JQF" 5C[,F\ SM. AFAT[ 9FSMZM  A|FCD6M  JrR[ h30M YIM VG[  T[DF\ 9FSMZMV [A|FCD6MGM GFX SIM" VG[ VF ZLT[  A|FCD6MG]\ JR":J  D8L 9FSMZMG]\ :JT\+ ZHJF0]\ AgI]\P H[ ZHJF0]\ VFH]AFH] !& UFDMG]\ AG[, CT]\PVFH]AFH] !& UFDMGL Z1FF SZJL4 SZ p3ZFJJM4 B/F p3ZFJJM H[JL :JT\+ HJFANFZL  9FSMZMGL CTLP
        VF NZlDIFG V[S DCFG EST pNFHL  Y. UIFPVF pNFHL  V[S JFZ H\U,DF\ CTFP tIF\ T[D6[ HMW5]ZYL VFJ[, V[S AFZM8 D?IF VG[ T[D6[ H\U,DF\ A1FL; DF\UL tIFZ[ pNFHLV[ SCI]\ S[ VFJF J[ZFG H\U,DF\ A1FL; SIF\YL VF5]\P 5Z\T]\ AFZM8[ HLN 5S0TF pNFHLV[ EZ lXIF/FDF\ -]JFGF hF0 5Z 5L,]\  5SJL AFZM8 T[ 5L,]GM BM/M EZFJL A1FL; VF5LP WLZ[WLZ[ VF JFT HMW5]ZGF ZFHF ;]WL 5CM\RLP
       VFJF DCFG EST pNFHLG[ A[ 5]+ TMUFHL VG[ UHFHL CTFP TMUFHL 5ZYL TMUFHL 5F8L"  VG[ UHFHL 5ZYL UHF6L 5F8L"   V[D A[ EFU 50IFP TMUFHLV[ TMUFHLGL  5F8L"GL   ,LD0FJF/L GFGL SR[ZL T[DH UHFHLV[ UHF6L 5F8L" GL ZFI6JF/L SR[ZL DM8L SR[ZL AGFJLP
    UFDGF ,MSM ;JFZDF\ SR[ZLV[ VFJTF ZFJ6]\ SZTF VG[ V[SALHFGF N]oBGL  JFTM SZTF VF SR[ZLVMYL VFH]AFH]GF !& UFDGM JCLJ8 R,FJJFDF\ VFJTMP
       tIFZ AFN YM0F ;DI 5KL VF UFD 5Z V\NFHLT #__ JQF"  5}J" 5F,G5]ZGF GJFA[ R0F. SZL P H[DF\ BL\DTGF S[8,FS NUFAFH RMSLIFTMGM ;FY ,. GJFA[ BL\DT UFDG[ ;Z SI]"P
       tIFZ AFN GJFA VG[ BL\DTGF 9FSMZM JrR[ SZFZ YIMPT[DF\ BL\DT ZHJF0FGL VFJSGM RMYM EFU GJFAG[ VF5JFG]\ GSSL YI]\ VG[ ZHJF0FGL TDFD HJFANFZL BL\DT 5F;[ ZC[JF NLWLP
     BL\DTGF VFU[JFGMV[ S[8,FI JQFM" ;]WL VFD R,FjI]\PtIFZ AFN VF56M N[X VFhFN YIMP VG[ ;ZSFZL jIJ:YF Vl:TtJDF\ VFJLPH[ VFH[ VD,DF\ K[P

ટિપ્પણીઓ નથી: