શનિવાર, 9 જૂન, 2012

U,FHL

U,FHLGL :YF5GF S]RFJF0FGF ;]YFZ HUHL UMZHLV[ SZL CTLP NF\TLJF0FDF\ V[S U,LG]\  D\lNZ VFJ[, K[PNZ JQF"[ W}/[8LGF lNJ;[  BL\DTYL U,FGL HFG SF-JFDF\ VFJ[ K[P H[ NF\TLJF0F HFI K[P H[ :+LG[ ;\TFG G CMI VG[ U,FHLGL `F|âF  ZFB[ TM T[G[ tIF\  ;\TFG VJTZ[ K[P H[ WFlD"S DFgITF U6FI K[P

ટિપ્પણીઓ નથી: