શનિવાર, 9 જૂન, 2012

ZFDF5LZG]\ D\lNZ

      BL\DT  UFDDF\ ZFDN[J 5LZG]\ V[S ;]\NZ D\lNZ VFJ[, K[P tIF\ NZ JQF[" D[/M EZFI K[P VF D[/FDF\ VFH]AFH]GF S[8,FS ,MSM VCL\ VFJ[ K[P VG[ ZFDN[J 5LZGF NX"GGM ,FE ,[ K[P

ટિપ્પણીઓ નથી: