શનિવાર, 9 જૂન, 2012

5CF0GFYG]\ D\lNZsWFZLHJF/M S}JMf


     VF  5CF0GFYG]\ ;DFWL :Y/ K[PVF :Y/[ 5C[,F GFY AFJFVMGM VBF0M CTMP 5CF0FGFY T[D6F R[,F YIF CTFP VFYL T[ 5F0FGFY SC[JFIP 

ટિપ્પણીઓ નથી: