શનિવાર, 9 જૂન, 2012

ZFDAF. DFTF       lXZMCL 5F;[GF J0F UFDGF S]\JF;L ZFDAF. BL\DT UFD[ 5Z6[,F CTFPH[ ;DI HTF N[JL YIFPVFYL T[D6F :G[CLHGMV[ T[D6L 5}HFv5F9 VFZFWGF SZLPVG[ D\lNZ AGFjI]\ T[DH 5}HF SZJF ,FuIFP

ટિપ્પણીઓ નથી: