શનિવાર, 9 જૂન, 2012


BL\DT UFDGF V{lTCFl;S :Y/M


 • v5CF0GFY D\lNZsWFZLHJF/M S}JMf

  vZFDAF. DFTF

  v5FTF/[`JZ DCFN[J

  v5F0FGFY sVM8Ff

  v;F/\SN[JL DF sZFI6JF/L SR[ZLf

  vDCFSF/L D\lNZ

  vRFD]\0F DFTFG]\ D\lNZ

  vU,FHL

  vZFDF5LZG]\ D\lNZ

  vH{G N[ZF;Z

ટિપ્પણીઓ નથી: