શનિવાર, 9 જૂન, 2012

RFD]\0F DFTFG]\ D\lNZ

      VF D\lNZDF\ DFTFHLG]\ DFY]\ 5}HFT]\ CMJFYL  T[YL T[DG]\ GFD Y]\A0L DFTF 50I]\ CT]\P  VF D\lNZ  AGJF 5FK/GM V[S AGFJ V[ K[ S[ DF,JF0FGF ZFHFV[ HC[,L ;JFZ[ BL\DT UFD 5Z   C]D,M SIM""P HIFZ[ VFB]\ UFD p\3T]\ CT]\ T[VMV[ JC[,L ;JFZ[ 5C[,M JFZ DFTFHLGL B[H0LV[ YIMP VFYL B[H0LDF\YL EDZF K}8IF VG[ ,0GFZ DF6;MG[ SZ0JF ,FuIFP VG[ NZ[S hF0 DF6;M Y. ,0JF ,FuIF PVG[ DF,JF0FGF ZFHFG[ CZFjIMPT[YL T[VM D[NFG KM0L GF;L UIFPVF DFTFHLGL S'5FYL UFDGM ARFJ YIMP 


ટિપ્પણીઓ નથી: