શનિવાર, 9 જૂન, 2012

5FTF/[`JZ DCFN[J5FTF/[`JZ DCFN[JG]\ D\lNZ VFXZ[ $__JQF" 5}J[" lD`F|L JF6LIFVMV[ A\WFjI]\ CT]\P  5FTF/[`JZ DCFN[JG]\ D\lNZ BFT D}C]T" pNS klQFV[ SI]"\ CT]\P VF pNS  klQFV[ l;â5]ZGM k§DCF,I VG[ 5F,G5]ZGF 5FTF/[`JZ DCFN[JG]\ D\lNZ BFT D}C]T" SI]" CT]\P

ટિપ્પણીઓ નથી: